Kil Bazlı Seramik Malzemeleri Araştırmaları
Clay Based Ceramic Researches

Anadolu seramiğinin beşiği Kütahya’ da, günümüzün en modern analitik cihazlarına sahip olan İleri Teknolojiler Merkezimiz İLTEM’in, bünyesinde Kil ve Kil Bazlı Seramik Malzemelerine ülke çapında bilimsel boyutta ivme kazandırmak üzere özel bir çalışma içerisine girmemesi mümkün olamazdı. Yaklaşık 1,5 yıl boyunca cihazların özel kalibrasyonları, uzman ekibin pratiğin içerisinde eğitilmesi sonucunda gelinen nokta şudur ki, İLTEM dünya standartlarında kil mineralojisi ve kil ürünleri termo kimyası üzerinde iddialı bir konuma gelmiştir. Tamamıyla endüstriyel boyutta düşünerek ve sektörlerimizin ihtiyacına cevap verebilecek düzeyde çalışma planını titizlikle hazırlayarak kurulan yeni seramik laboratuvarımız rutin seramik testlerinin yanında, çalışma faaliyetlerinin ağırlık noktasını 5 maddede yoğunlaştırmıştır: 

a) Mikro yapı analitik teknikleri
b) Silikatların analitik kimyası
c) Kil mineralojisi, özel kil kimyası
d) Silikat sistemlerin termo-kimyası
e) Üst düzeyde kantitatif mineral analizi

Her biri özel uzmanlık konusu olan bu 5 madde kapsamında endüstri ile birlikte projeler oluşturulmaktadır. Başlatılan ve hayat bulan projemiz ülkemiz tarihinde bir ilke imzayı Kütahya’ dan atmış bulunmaktadır.

Doğa ürünü ve doğa dostu olan Tuğla & Kiremit yapı ve diğer kaplama malzemeleri üzerine, bilimsel anlamda dünya ileri teknoloji standartlarına uygun ciddi bir çalışma bugüne değin ne üniversitelerimizde, ne de sektörde sergilenebilmiştir. Bu gerçeği görebilen, sayısı çok az da olsa konunun uzmanları arkadaşlarımız TUKDER’in (Tuğla Kiremit Üreticileri Derneği) nin desteğini alarak yola koyulmuşlardır. Merkezimizde Türkiye’nin ilk Tuğla & Kiremit Haritası mineralojik, seramiksel ve teknolojik perspektiflerden bakılarak çıkarılma çalışmasına başlanmıştır.

Yukarıda sayılan 5 temel öğe üzerinde farklı bir bakış açısı ile hareket eden seramik laboratuvarımız, mikro yapı ile makro ürün arasındaki bağlantıyı, uzun yıllara dayanan endüstriyel araştırmalardaki tecrüblerine dayandırarak kurmasıyla, diğer benzeri kurumlardan farklılık göstermektedir.

Araştırma, geliştirme ve danışmanlık hizmetlerimizin yoğunlaştığı alanlar şu şekilde özetlenebilir:

 • Geleneksel seramikte kurutma ve pişme ile bağlantılı hata analizi;
 • Seramik bünye ile sır arasındaki uyuşmazlıkların; (ı) bünyeden gelen, (ıı) sır veya sırçadan kaynaklanan, (ııı) bünyeden doğan, (ıv) hammadde, şekillendirme, kurutma ve fırınlamaya bağlı nedenlerinin araştırılması;
 • Hammadde ocaklarının jeolojik olarak haritalanması, seramiksel özelliklerinin belirlenmesi
 • Tüm seramik malzemelerde kristalizasyon, amorfizasyon ve camlaşma proseslerinin mineralojik incelenmesi;
 • Cam hipotezleri ve amorfik katı madde struktür analizleri;
 • Hammadde, ara ve son ürünlerin termo-fiziksel, termo-kimyasal ve termo-mineralojik açıdan araştırılması, teknoloji bağlantılı yorumlar;
 • Sentetik mineral eldesi, yurtdışına bağımlılığı önleyici veya azaltıcı Silikat Bazlı Mineral Sentezi;
 • Mikro yapının nanometrik boyutlara kadar tanımlanması, üretimle ilişkilendirilmesi;
 • Alternatif Kil Bazlı Yapı Malzemelerinin geliştirilmesi;
 • Kil zenginleştirme, kil türevleri üzerine çalışmalar;
 • Çimento fazlarının tayini.