Dalga Boyu Ayrımlı X - Işınları Floresans (WD-XRF) Spektrometresi

X-Işını Foresans Spektrometresi, genel olarak  foton-madde etkileşmesi sonucu meydana gelen  karakteristik X-Işınları ve saçılma fotonlarının nicel ve nitel değerlendirilmesinde kullanılır.
XRF cihazı ile analiz edilen örnekten elde edilen X-Işınlarının enerjisini hesaplayarak elementleri tayin  ederken gelen ışınları da sayarak element miktarlarının belirlenmesini sağlar. Hızlı ve duyarlı olması, az örnek gerektirmesi, kullanım kolaylığı ve malzemeye zarar vermeme özellikleri göz önüne alındığında teknolojik ve  bilimsel araştırmalarda önemlidir.
Numune hazırlığında kullanılan eritiş cihazı ve pres makinası ile çok geniş bir çeşitlilikteki numunelerin analizleri gerçekleştirilebilmektedir. Pres pelet, örnekleri toz haline göre hem daha yoğun hem de daha düzgün bir yüzey elde etmek amacıyla bağlayıcı olarak wax kullanılarak elde edilir. Yaklaşık 0,9 g. örnek gereklidir. Eritiş, örneğin flux ile birlikte Pt kroze içerisinde 1000 °C’nin üzerinde (950 – 1250 °C) çözünerek ergitilmesiyle elde edilir. Yaklaşık

0,9 g örnek gereklidir. XRF cihazı ile katı ve sıvı örneklerin elementel veya bileşik olarak kalitatif, yarı-kantitatif ve kantitatif analizleri gerçekleştirilebilmektedir.

Cihazın Özellikleri
XRF Cihazı Marka/Model   : Panalytical / Axios MAX
Aplikasyonlar                       : Omnian, ProTrace, Wroxi
Eritiş Cihazı Marka/Model : Panalytical / Eagon 2

Örnek Özellikleri
Toz: En az 0,9-12 g Katı: Metalografi ve Seramografi Laboratuvarında öğütülmesi gereklidir.
Sıvı: En az 5 mL

2

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS)

Atomik absorpsiyon spektrometri (AAS), elementlerin derişimlerini belirlemek için kullanılan nicel bir analiz tekniğidir. Gaz fazında bulunan her elementin atomlarının kendine özgü dalga boyundaki ışımasını kullanarak sonuçlara ulaşmaktadır. AAS’nin çalışma ilkesi, çözelti ortamında bulunan örneğin atomlaştırılması, ışın kaynağından gelen ışımayla örnek atomlarının buluşturulması, temel enerji seviyesindeki örnek atomlarının uyarılma sırasında absorpsiyon yapması ve dedektörde ölçülen absorpsiyon sinyalinin otomatik olarak örnekteki analit derişimiyle eşleştirilmesi şeklinde sıralanmaktadır.
Alevli ve hidrür oluşumlu atomik AAS’de, yüksek çözünürlüklü sürekli ışın kaynaklı atomik absorpsiyon spektrometresi kullanılmaktadır. Hidrür oluşumlu AAS’de, antimon, arsenik, bizmut, selenyum veya kalay gibi hidrürden oluşturan elementlerin tayini gerçekleştirilir. Grafit sistemi, Zeeman ve Döteryum arka plan düzeltmesi ile tamamen otomatikleştirilmiş grafit AAS için yüksek performanslı bir atomik absorpsiyon spektrometresidir.
Alevli AAS; μL/mL (ppm), grafit fırın ve hidrür oluşumlu AAS; μL/L (ppb) düzeyindeki derişimlerin tayininde kullanılır.
Tarım ve gıda analizleri olmak üzere biyolojik ve klinik materyallerde, jeolojik ve çevresel analizlerde elementlerin tayini için kullanılmaktadır. Analizi

yapılabilen numuneler toprak, bitki materyalleri, gübre, gıda maddeleri, her türlü doku materyali, vücut sıvıları, çeşitli çevresel toksik kirleticiler, atık sular ve çeşitli suları da içeren geniş bir çeşitlilik göstermektedir. Katı örneklerin analizi uygun mikrodalga yakma sisteminde çözünürleştirildikten sonra mümkün olabilmektedir.

Cihazın Özellikleri

Alev ve Hidrür Sistemi Cihaz Marka/Model:
Analytik Jena / ContrAA 300
Grafit Sistemi Cihaz Marka/Model:
Analytik Jena/ ZEEnit 650P
Mikrodalga Yakma Sistemi Cihaz Marka/Model:
Cem / Mars 6

Örnek Teslim Şartları

Örneklerle ilgili detaylı bilgi verilmelidir; matriks kompozisyonu, beklenen derişimler, izin verilen sınırlar belirtilmelidir. Eğer örnek çözeltiye alınmışsa, örnekle beraber bir kör çözelti getirilmelidir. Çözeltilerin içerisinde her hangi bir kalıntı olmamalıdır. Eğer böyle bir durum varsa uygun süzgeç kağıdı kullanılarak süzme işlemi yapılmalıdır.

Örnek Özellikleri:

Sıvı : En az 5 mL
Katı : En az 0,1 g