Merkezin Kuruluş Amacı

  • Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların ihtiyaç duydukları ileri araştırma makine ve cihazlarını temin ederek laboratuar imkânlarını sağlamak.
  • Merkezden diğer üniversitelerin, enstitülerin, araştırma merkezlerinin, teknokentlerin ve sanayi kuruluşlarındaki araştırmacıların da yararlanmasını sağlayarak, yapacakları ulusal ve uluslararası projelerde ihtiyaç duyulan test, analiz ve ölçüm isteklerini karşılamak.
  • Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, katılımcılara katılım belgesi ve sertifika vermek.
  • Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
  • Kamu, özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, üniversitede yürütülen projelerin potansiyelini artırmak.
  • Elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren, rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayın faaliyetleri yapmak.
  • Üniversitenin öncelikli alanları konusunda tez çalışması yapan başarılı doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin tez ve projelerine test ve analiz desteği sağlamak.