YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden: 

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİLER TASARIM

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim Sorumlusu: Merkez Birimlerinden sorumlu akademik personeli,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (DPÜ-İLTEM): Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezini,

ç) Merkez Birimleri: Merkez bünyesinde kurulu olan araştırma ve tasarım laboratuvarlarını,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcısını,

f) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların ihtiyaç duydukları ileri araştırma makine ve cihazlarını temin ederek laboratuvar imkânlarını sağlamak.

b) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma makine ve cihazlarını temin ederek, Merkez birimlerine bağlı olarak kurulan Ar-Ge birimlerinin ortak kullanımına sunmak.

c) Merkezden; diğer üniversitelerin, enstitülerin, araştırma merkezlerinin, teknokentlerin, sanayi ve kamu kuruluşlarındaki araştırmacıların da yararlanmasını sağlayarak, yapacakları ulusal ve uluslararası projelerde ihtiyaç duyulan test, analiz ve ölçüm isteklerini Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, raporlarını hazırlamak ve yorumlarını yapmak.

ç) Merkez bünyesinde yapılamayan analiz ve testler için birimlere yönlendirme yapmak.

d) Merkezin faaliyet alanına giren konularda Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Eğitim Merkezleri ve diğer birimleri ile iş birliğinde bulunarak bu Merkez ve birimler aracılığıyla seminer, kurs, eğitim ve sertifikalı eğitim programları düzenlemek.

e) Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile iş birliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine çalışarak, Üniversitede yürütülen nitelikli projelerin potansiyelini artırmak.

f) Araştırma, tasarım ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayın faaliyetleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez Birimleri ve Birim Sorumlusu

Merkez birimleri

MADDE 6 – (1) Bu birimler; üniversiteler, kamu kuruluşları ve sanayide çalışan araştırmacılar için modern test ve analiz cihazlarının yer aldığı bilimsel araştırma, eğitim, test ve analiz laboratuvarlarıdır.

Birim Sorumlusu

MADDE 7 – (1) Birim Sorumlusu olarak Müdür tarafından Merkez birimlerindeki faaliyetlerin yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu müdür yardımcılarından birisi görevlendirilir. Gerekli görüldüğü durumlarda cihazların teknik işleyişi, metot geliştirilmesi ve uzmanlık isteyen konularında Merkez birimlerine Müdürün önerisiyle Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanlarından akademik görevleri yanı sıra sorumlu olarak yetkilendirilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 9 – (1) Müdür; Üniversitenin Fen ve Mühendislik Fakültelerinden, kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün altı aydan az görevinin başında bulunamayacağı durumlarda ise yardımcılarından biri müdürlüğe vekalet eder. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunun toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimi altında ve Danışma Kurulunun görüş ve önerileriyle Merkezin işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını hazırlamak ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini Yönetim Kurulunun oluru ve Rektör onayı aldıktan sonra uygulamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir yıl sonraki çalışma programını her yılın ocak ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunmak ve olurunu aldıktan sonra uygulamak.

ç) Müdür yardımcılarının görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.

d) Danışma Kurulunun görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.

e) Aksi bulunmayan hükümlerde personele ilişkin disiplin ve özlük işlerini yürütmek.

f) Merkez birimlerinin Üniversite elemanlarınca kullanımı ve çalışma prensipleri ile ilgili birimlerin çalışma yönergesi ve ihtiyaç duyulacak diğer yönergeleri hazırlamak.

g) Merkez birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

ğ) Yönetim Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemini hazırlamak.

h) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanına uygun Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri tekrar görevlendirilebilir. Görev süreleri dolan ya da herhangi bir şekilde görev süresi dolmadan ayrılan, Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak iki defa üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Müdürün görev süresinin sona ermesi ile Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri de sona erer. Müdür yardımcıları oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy çokluğunun sağlanamaması durumunda Müdürün oyu belirleyici sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma prensipleri, işleyişi ve çalışanlarına ilişkin konularda gerekli kararları almak.

b) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Rektör onayına sunmak.

c) Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

ç) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarına ilişkin kararlar almak.

d) Merkezin yıllık bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak.

e) Gerekli yönetmelik ve yönerge taslaklarını hazırlayarak Senatonun onayına sunmak.

f) Müdürün önerdiği konular hakkında karar almak.

g) Danışma Kurulunu oluşturarak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu; doğal üyeleri ile bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarda bilgi sahibi olan birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve diğer üniversitelerin öğretim üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yetkililerinden oluşmak üzere, Müdürün teklifi, Rektörün onayı ile üç yıl için seçilen en az on beş en çok otuz üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Müdürün görev süresinin sona ermesi ile Danışma Kurulu Üyelerinin görevleri de sona erer.

(2) Danışma Kurulu, Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör yardımcısının başkanlığında yılda en az bir kez salt çoğunluk aranmadan toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak.

c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversite merkezleri, sanayi ve ilgili kamu kurumları arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlama konularında görüş ve öneride bulunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 15 – (1) Müdürün önerisiyle Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarından biri, Merkez birimlerindeki faaliyetlerin yürütülmesi ve koordinasyonunda, diğeri ise idari ve personel işlerinde, Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde kendilerini öneren Merkez Müdürü ile birlikte müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görev süresi dolan müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar. Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcılarından biri katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekalet edebilir.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 16 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müdürün verdiği görevleri yapmak.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarının sekretaryasını yapmak.

c) Müdürün gözetimi ve denetimi altında sorumlu olduğu Merkez işlerini yürütmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması

MADDE 17 – (1) Merkezin mal, hizmet, cihaz, donanım ve sarf malzeme ihtiyaçlarının karşılanması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 19 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Danışmanlık hizmeti

MADDE 20 – (1) Merkez; faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında daha kaliteli hizmet üretmek amacı ile özel bilgi, uzmanlık ve deneyim gerektiren işler konusunda belirli bir zaman zarfı için gerçek veya tüzel kişilerden danışmanlık hizmeti alabilir. Danışmanlık koşulları düzenlenerek ortak bir protokol ile kayıt altına alınır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararları ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senato Kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 30/3/2012 tarihli ve 28249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.